مذمت های شبیه به مدح !
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/6/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دو قسمت قبلی این مقاله که به نقد سخنان آقای مهدی کلهر اختصاص داشت، پانزده نقد به سخنان ایشان وارد کردیم. این مقاله که آخرین قسمت نقد سخنان جناب کلهر است، شامل توضیحی در تکمیل نقد پانزدهم و شش نقد دیگر است.
آدرس اینترنتی