آیا آزادی به معنای رهایی از هر قید و بندی است؟
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/09/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شاید رساترین مفهوم آزادی، که تقریبا‌ً هر کسی آن را به عنوان تعریف جامع و کلی قبول دارد،‌ نقطه‌ی مقابل بردگی است. در این معنا از آزادی، هر انسانی اصالتاً آزاد است و هیچ کس حق ندارد دیگری را به بردگی بگیرد. به عبارت دیگر، حق آزادی در برابر بردگی قرار دارد...
آدرس اینترنتی